Regulamin sklepu internetowego Tereferenka.pl

 

 

§1.

Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady zawierania przez Sprzedawcę umów z Klientem, ich warunki oraz prawa i obowiązki stron Umowy w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną, a także dostawy Produktów.
 2. Każdy Klient jest zobowiązany zapoznać się i zaakceptować warunki określone Regulaminem przed zawarciem Umowy ze Sprzedawcą.
 3. Przedmiotem sprzedaży są artykuły dekoracyjne i użytkowe wykonane z materiałów z odzysku, w duchu filozofii zero waste, szyte ręcznie i maszynowo, osobiście przez Natalię Koperkiewicz-Grądek, a także produkty cyfrowe jej autorstwa.

 

§2. Definicje

Użyte w Regulaminie definicje należy rozumieć następująco:

 1. Sprzedawca – Natalia Koperkiewicz-Grądek prowadząca działalność nierejestrową pod nazwą TEREFERENKA z siedzibą w Warszawie, ul. Armii Krajowej 54A/5, 05-075 Warszawa
 2. Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która korzysta z usług i funkcjonalności Strony internetowej, a w szczególności dokonująca zakupów za pośrednictwem Sklepu.
 3. Konsument – osoba fizyczna dokonująca zakupu na Stronie internetowej w zakresie niezwiązanym bezpośrednio ze swoją działalnością gospodarczą lub zawodową.
 4. Przedsiębiorca korzystający z ochrony konsumenckiej – osoba fizyczna dokonująca zakupu bezpośrednio związanego z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej (określonego w CEIDG).
 5. Strona internetowa – serwis internetowy dostępny pod adresem tereferenka.pl
 6. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym tereferenka.shopshood.com
 7. Produkt – dostępny w asortymencie Sklepu produkt fizyczny lub cyfrowy będące przedmiotem Umowy między Klientem a Sprzedawcą
 8. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości Produktów.
 9. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy zawartej na odległość, w tym sposobu dostawy i płatności.
 10. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie umożliwiający utworzenie Konta
 11. Konto – konto w Sklepie, które Klient może, ale nie musi zakładać i są w nim gromadzone dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.
 12. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
 13. Zamówienie specjalne/indywidualne – zamówienie realizowane na podstawie indywidualnych ustaleń z Kupującym
 14. Operator płatności – System płatności Paypal z siedzibą w Warszawie (00-113) przy ul. Emilii Plater 53, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000289372, numer NIP 5252406419
 15. Umowa – umowa zawarta na odległość z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (Sklep na Stronie internetowej), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie, a także umowa zawarta w drodze negocjacji prowadzonych przez Sprzedawcę i Klienta drogą e-mailową.
 16. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.

 

 

§3. Kontakt ze Sklepem

 1. Klient może kontaktować się ze Sprzedawcą w szczególności:
  1. za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres: tereferenka@gmail.com
  2. pisemnie na adres: ul. Armii Krajowej 54A/5, 05-075 Warszawa
  3. a także telefonicznie pod numerem: 606148195 w godz. 8:00 – 20:00 w dni robocze.
 2. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy: ING Bank Śląski 94 1050 1894 1000 0023 0443 7151

 

§4. Zagadnienia techniczne

 1. Do korzystania ze Strony internetowej, w tym przeglądania asortymentu Sprzedawcy oraz składania zamówień niezbędne są:
  1. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i standardową przeglądarką internetową,
  2. aktywny adres poczty elektronicznej (e-mail),
 2. Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne, by zapewnić Klientowi bezpieczny dostęp do usług, a w szczególności środki uniemożliwiające dostęp i modyfikację danych osobowych przez osoby nieuprawnione.
 3. Klienta obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 4. Sprzedawcy przysługuje prawo do przerwy technicznej w funkcjonowaniu Strony internetowej, niezbędnej dla planowanej, bieżącej obsługi i konserwacji serwera oraz oprogramowania. W przypadku planowanej przerwy Klienci zostaną o tym wyraźnie powiadomieni na Stronie internetowej.
 5. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy w funkcjonowaniu Strony internetowej spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Strony internetowej z infrastrukturą techniczną Klienta.

 

§5. Usługi świadczone drogą elektroniczną

 1. Sprzedawca za pomocą Strony internetowej świadczy usługi drogą elektroniczną.
 2. Dostępne są m.in. następujące nieodpłatne usługi elektroniczne:
  1. umożliwienie Klientowi przeglądania treści oraz asortymentu na Stronie internetowej i w Sklepie oraz korzystania z wyszukiwarki treści,
  2. umożliwienie Klientowi złożenia Zamówienia w Sklepie bez rejestracji,
  3. utworzenie i prowadzenie Konta w Sklepie,
  4. wysyłka newslettera.
 3. Umowa o prowadzenie Konta w Sklepie oraz Umowa o wysyłkę newslettera są zawierane na czas nieokreślony i mogą zostać wypowiedziane w każdej chwili ze skutkiem natychmiastowym. Umowę o prowadzenie Konta w Sklepie można rozwiązać, usuwając Konto, a Umowę o wysyłkę newslettera poprzez wypisanie się z niego wg instrukcji zawartej w każdym newsletterze lub wysyłając stosowne żądanie do Sprzedawcy na adres email podany w §3 Regulaminu.
 4. Sprzedawca za pośrednictwem Strony internetowej udostępnia również odpłatne Produkty, będące usługami świadczonymi drogą elektroniczną w rozumieniu Ustawy z dnia z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 5. Szczegółowe opisy Produktów oraz ich zakres, szczególne warunki uczestnictwa, jeśli są wymagane oraz ceny znajdują się na Stronie internetowej w opisach każdego z Produktów.

 

§6. Treści cyfrowe

 1. Sprzedawca na pośrednictwem Sklepu umożliwia, poprzez złożenie zamówienia zgodnie z §8, zawarcie umowy na odległość, której przedmiotem jest dostęp do treści cyfrowych niezapisanych na materialnym nośniku. To oznacza, że treści te są udostępniane jako pliki elektroniczne do odtworzenia lub pobrania, w zależności od wybranego przez Klienta Produktu.  Szczegółowe opisy i funkcjonalność Produktów zawarte są na Stronie internetowej.
 2. W przypadku Produktów, do których dostęp jest przyznawany na czas ograniczony, Sprzedawca świadczy usługę, zapewniając Klientowi dostęp do treści cyfrowych, przez czas wskazany w opisie Produktu.
 3. Nieobecność Klienta lub delegowanego przez niego uczestnika w potwierdzonym terminie usługi dostępu do treści cyfrowych nie uprawnia Klienta do nieopłacenia Zamówienia ani do zwrotu płatności, jeśli jej wcześniej dokonał. Nie dotyczy to sytuacji, gdy Klient będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą korzystającym z ochrony konsumenckiej, skutecznie odstąpił od Umowy lub gdy doszło do skutecznego rozwiązania Umowy.

 

 

§7. Zakładanie Konta w Sklepie

 1. Założenie Konta w Sklepie jest bezpłatne.
 2. W celu założenia Konta w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji.
 3. Logowanie na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.
 4. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat, usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adres podany w §3.

 

§8. Zasady składania Zamówienia

 1. Zamówienia w Sklepie można składać przez całą dobę, we wszystkie dni roku, za wyjątkiem dni, gdy Sprzedawca przebywa na urlopie (informacja o urlopie będzie widoczna na stronie Sklepu).
 2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest po założeniu Konta w poniższy sposób:
 3. W celu złożenia Zamówienia z rejestracją (założeniem Konta), należy:
  1. przy pierwszym zamówieniu wypełnić Formularz zamówienia, wpisując dane odbiorcy Zamówienia oraz adres, na który ma nastąpić dostawa Produktu, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu, jeśli dotyczy danego Produktu) oraz kliknąć pole „Adres dostawy i płatność” (w tym momencie zostaje utworzone konto) lub:
  2. Kliknąć w pole „Zaloguj”, a następnie wypełnić pola w rubryce Rejestracja i kliknąć w pole „Zarejestruj się”.
  3. przy kolejnych zamówieniach zalogować się do Sklepu,
  4. w polu „Informacja do zamówienia (pole nieobowiązkowe)” wpisać prośbę o wystawienie faktury, jeśli jest potrzebna, oraz podać dane do faktury, jeśli są inne niż dane do wysyłki,
  5. wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę”,
  6. potwierdzić zamówienie, dokonując płatności, w wybrany wcześniej sposób.
 4. Płatność on-line dokonywana jest bezpośrednio na stronie Operatora płatności.
 5. Po dokonaniu płatności on-line, Klient zostanie z powrotem przekierowany na Stronę internetową.
 6. Z chwilą potwierdzenia przez Klienta złożenia zamówienia za pomocą przycisku „Zamawiam i płacę”, między Klientem a Sprzedawcą zostaje zawarta umowa sprzedaży.
 7. Klient otrzyma, na podany w zamówieniu adres e-mail, potwierdzenie zawarcia umowy.
 8. Jeśli Kupujący nie znajdzie w Sklepie Produktu spełniającego jego oczekiwania, może złożyć Zamówienie specjalne/indywidualne. Odbywa się to za pomocą wiadomości wysłanej do Sprzedającego. W wiadomości Kupujący określa swoje oczekiwania odnośnie produktu. Wszelkie szczegóły, czas realizacji oraz cena są ustalane wspólnie ze Sprzedającym.
 9. W przypadku przyjęcia Zamówienia specjalnego/indywidualnego sprzedawca może poprosić o wpłacenie Zaliczki, która podlega zwrotowi w przypadku rozwiązania Umowy sprzedaży do czasu wykonania zamówionego Produktu.
 10. Jako osoba prowadząca Działalność Nierejestrową, Sprzedający jest zobowiązany do wystawienia rachunku lub faktury bez VAT jedynie na wyraźne żądanie Klienta. Klient w procesie składania zamówienia może wyrazić wolę otrzymania jednego z ww. dokumentów, który może zostać załączony do wysyłanej przesyłki lub przesłana drogą elektroniczną, na wskazany adres e-mail w postaci elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych, w szczególności takich jak: faktury bez VAT z załącznikami, faktury bez VAT korygujące z załącznikami i formularzy. Kupujący może zgłosić chęć otrzymania faktury lub rachunku od razu przy zamówieniu lub przez trzy miesiące następujące po miesiącu, w którym dokonał zakupu.

§9. Ceny oraz oferowane metody dostawy oraz płatności

 1. Ceny Produktów są określone w opisach Produktów dostępnych na Stronie internetowej.
 2. Wszystkie ceny na Stronie internetowej są wyrażone w polskich złotych i są cenami brutto.
 3. Wiążąca dla stron transakcji jest cena widniejąca przy Produkcie w momencie złożenia Zamówienia przez Klienta zgodnie z procedurą opisaną w §8 Regulaminu.
 4. Na całkowitą kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy (jeśli Produkt wymaga fizycznego dostarczenia), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli przystąpienia do Umowy Sprzedaży.
 5. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:
 1. w przypadku Produktów polegających na dostarczeniu treści cyfrowych jest to przesyłka drogą elektroniczną, na podany w zamówieniu adres e-mailowy,
 2. w przypadku Produktów wymagających fizycznego dostarczenia do Klienta:
 1. przesyłka pocztowa,
 2. przesyłka kurierska,
 3. paczkomaty InPost
 4. odbiór osobisty w siedzibie sprzedawcy (bezpłatny)
 1. Z zakupem Produktu polegającego na dostarczeniu treści cyfrowych lub świadczeniu usługi elektronicznej nie wiążą się żadne koszty dostawy.
 2. Klient za swoje zamówienie może zapłacić, wybierając jedną z następujących metod płatności:
  1. płatność przelewem na konto Sprzedawcy,
  2. płatność online (Paypal)

Szczegółowe informacje na temat dostępnych metod płatności i dostawy dotyczące poszczególnych Produktów znajdują się w Formularzu zamówienia.

 1. Klient zawierając Umowę ze Sprzedawcą, wyraża zgodę na przesyłanie faktur oraz ich korekt drogą elektroniczną na adres email podany w Formularzu zamówienia lub wiadomości email wysłanej do Sprzedawcy.
 2. Przesyłka dostarczona jest zgodnie z terminem podanym przy każdym Towarze na stronach serwisu. Jest to orientacyjny czas dostawy. Przy wyborze opcji płatności „przelew” lub „płatność kartą lub przelewem online” do czasu podanego na stronach serwisu należy doliczyć czas zaksięgowania środków na rachunku bankowym sklepu (zwykle 1-2 dni robocze).
 3. Koszt dostawy (wysyłki) ponosi kupujący. Klient może się zapoznać z cennikiem w każdej chwili klikając w link „Dostawa i płatność” pod wybranym produktem. Odbiór osobisty jest darmowy.”
 4. Kupujący powinien opłacić zamówienie wraz z ewentualnym kosztem przesyłki w terminie do 5 dni kalendarzowych od zawarcia Umowy sprzedaży. Brak opłacenia zamówienia w tym terminie skutkuje anulowaniem zamówienia i jest równoznaczny z odstąpieniem od Umowy.

 

§10. Reklamacje

 1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Produkt wolny od wad.
 2. Klient ma prawo złożyć reklamację z tytułu rękojmi.
 3. Klient składa reklamację w formie pisemnej lub drogą emailową na wybrany adres podany w §3 Regulaminu.
 4. Reklamacja powinna zawierać dane identyfikujące Klienta, opis, czego dotyczy reklamacja oraz żądania z nią związane. Klient może skorzystać z formularza, który znajduje się pod tym linkiem. W przypadku niekompletnych informacji Sprzedawca wezwie Klienta do ich uzupełnienia w terminie 14 dni od otrzymania wezwania z pouczeniem, że nieuzupełnienie braków we wskazanym terminie spowoduje pozostawienie reklamacji bez rozpoznania.
 5. Termin rozpatrzenia reklamacji przez Sprzedawcę to 14 dni od daty dostarczenia reklamacji do Sprzedawcy.
 6. Brak odpowiedzi Sprzedawcy w ww. terminie na złożoną prawidłowo reklamację, oznacza uznanie reklamacji przez Sprzedającego.
 7. W przypadku, gdy Klient nie jest Konsumentem lub Przedsiębiorcą korzystającym z ochrony konsumenckiej, zostaje wyłączona odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne lub prawne rzeczy (na podstawie art. 558§1 Kodeksu cywilnego).
 8. Reklamacja rozpatrzona na korzyść klienta skutkuje naprawą Towaru lub wymianą na Towar pełnowartościowy albo – w przypadku odstąpienia Kupującego od umowy – zwrotem pełnej należności za produkt w ciągu 14 dni. Wybór należy do Kupującego. Kupujący powinien wziąć pod uwagę, że są to produkty rękodzielnicze i wymiana Produktu na nowy nie będzie oznaczała otrzymania identycznego produktu, a jedynie podobnego (Kupujący otrzyma możliwość wyboru produktu spośród aktualnie dostępnych).
 9. W przypadku gdy zgłoszone wady wynikają z niewłaściwego użytkowania i przechowywania Towaru oraz na skutek zdarzeń losowych, Sprzedawca może się podjąć naprawy odpłatnie, o ile będzie możliwa.
 10. Odbierając dostarczoną przesyłkę, Kupujący jest obowiązany ją zbadać. W przypadku uszkodzenia przesyłki zaleca się sporządzenie protokołu szkody w obecności kuriera oraz powiadomienie o tym Sprzedawcy. Protokół szkody jest pomocny w przeprowadzeniu procedury reklamacji. Reklamacje w zakresie uszkodzenia powstałego w trakcie przesyłki złożone przez Kupującego niebędącego Konsumentem nie będą rozpatrywane bez załączonego protokołu szkody.

 

 

§11. Prawo odstąpienia od umowy

 1. Klient, będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą korzystającym z ochrony konsumenckiej, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość, może odstąpić od Umowy sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny w terminie 14 dni. W przypadku Produktów polegających na dostarczeniu treści cyfrowych lub świadczeniu usług drogą elektroniczną termin jest liczony od dnia zawarcia umowy. W przypadku Produktów fizycznych termin jest liczony od dnia przekazania rzeczy Konsumentowi/Przedsiębiorcy korzystającemu z ochrony konsumenckiej lub wskazanej przez niego osobie, innej niż przewoźnik, którego wybrał do dostarczenia Produktu.
 2. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument/Przedsiębiorca korzystający z ochrony konsumenckiej wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 3. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do:
  1. Umowy, której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana wg specyfikacji Konsumenta/Przedsiębiorcy korzystającego z ochrony konsumenckiej lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb (oznacza to, że zwrotom nie podlegają Produkty wykonane w ramach Zamówienia indywidualnego);
  2. Umowy o dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta/Przedsiębiorcy korzystającego z ochrony konsumenckiej przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy.
 4. W celu odstąpienia od umowy, która nie obejmuje sytuacji wymienionych w poprzednim punkcie, Konsument/Przedsiębiorca korzystający z ochrony konsumenckiej powinien poinformować Sprzedawcę o zamiarze odstąpienia od umowy w drodze oświadczenia woli w formie pisma wysłanego pocztą elektroniczną lub pocztą na adres podany w §3 Regulaminu.
 5. Konsument i Przedsiębiorca korzystający z ochrony konsumenckiej może skorzystać w tym celu z wzoru, który znajduje się pod tym linkiem. Nie jest to jednak obowiązkowe.
 6. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zwraca wszystkie otrzymane płatności, nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o odstąpieniu od Umowy przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę korzystającego z ochrony konsumenckiej. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument/Przedsiębiorca korzystający z ochrony konsumenckiej wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.
 7. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania zwracanego Produktu lub potwierdzenia jego odesłania (w zależności od tego, co nastąpi wcześniej).
 8. Konsument/Przedsiębiorca korzystający z ochrony konsumenckiej ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z produktu w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

§12. Pozasądowe sposoby rozwiązywania sporów konsumenckich

 1. Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z zawartymi umowami na odległość na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.
 2. W sytuacji, gdy podjęte postępowanie mediacyjne nie przyniosło skutku, a Klient nie jest Konsumentem lub Przedsiębiorcą korzystającym z ochrony konsumenckiej, sądem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów związanych z taką umową jest sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.
 3. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość:
  1. zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy,
  2. zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu,
  3. skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.
 4. Konsument może również złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 5. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl

 

§13. Prawa autorskie

 1. Treści cyfrowe dostępne na Stronie internetowej, a w szczególności materiały wchodzące w skład Produktów, są utworami i są objęte ochroną prawa autorskiego, a prawa te przysługują Sprzedawcy lub osobom z nim współpracującym, a które udzieliły Sprzedawcy odpowiednich licencji lub przekazały mu majątkowe prawa autorskie.
 2. Klient może korzystać z zakupionych Produktów oraz innych treści dostępnych na Stronie internetowej na zasadzie dozwolonego użytku prywatnego. To oznacza, że Klient oraz użytkownicy Strony internetowej mogą z nich korzystać tylko i wyłącznie na własne potrzeby. Wyklucza to komercyjne wykorzystanie ww. treści przez Klienta oraz innych użytkowników.
 3. Klient zainteresowany komercyjnym wykorzystaniem ww. treści powinien skontaktować się ze Sprzedawcą i podjąć indywidualne negocjacje.
 4. Nieuprawnione rozpowszechnianie ww. treści skutkować może odpowiedzialnością cywilną i karną.

 

                §14. Dane osobowe i pliki Cookies

 1. Zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies zostały opisane w Polityce prywatności i plików cookies dostępnej pod adresem https://tereferenka.pl/polityka-prywatnosci-i-cookies/

 

§15. Postanowienia końcowe

 1. Umowy zawierane przez Sprzedawcę zawierane są w języku polskim.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn, tj.: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw, w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O zmianach Sprzedawca powiadomi 14 dni przed ich wprowadzeniem. Zmiany nie dotyczą umów zawartych przed wprowadzeniem zmian w Regulaminie.
 3. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie zawarcia umowy.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; Prawa przedsiębiorców; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy Prawa konsumenta, ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) oraz ustawy o ochronie danych osobowych.
 5. Regulamin ma zastosowanie do umów zawartych od dnia 16.02.2021 r.
 6. Poprzednią wersję regulaminu znajdziesz pod tym linkiem.