REGULAMIN SPRZEDAŻY I ŚWIADCZENIA INNYCH USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ 
na stronie TEREFERENKA.PL

obowiązujący od dnia: 01.01.2023 r.

 1. Pojęcia użyte w niniejszym Regulaminie mają następujące znaczenie:
  • Sprzedawca/Sprzedający – Natalia Koperkiewicz-Grądek, prowadząca działalność nierejestrową pod marką Tereferenka, ul. Armii Krajowej 54A/5, 05-075 Warszawa, dostarczająca Usługi dostępne za pośrednictwem Strony Internetowej, w zakresie i na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie;
  • Strona Internetowa – strona internetowa administrowana przez Sprzedawcę, dostępna na domenie Tereferenka.pl i jej subdomenach, za której pośrednictwem Sprzedawca świadczy Usługi drogą elektroniczną oraz usługi cyfrowe;
  • Polityka Prywatności – dokument opisujący przetwarzanie danych osobowych przez Natalię Koperkiewicz-Grądek jako administratora, dostępny pod adresem: https://tereferenka.pl/polityka-prywatnosci-cookies/
  • Klient/Kupujący – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka nieposiadająca osobowości prawnej, lecz posiadająca zdolność prawną, korzystająca z Usług świadczonych drogą elektroniczną na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie;
  • Zamówienie – oświadczenie woli Klienta złożone za pośrednictwem Formularza Kontaktowego, wiadomości e-mail lub komunikatorów na portalach społecznościowych Instagram i Facebook, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usługi;
  • Produkt – dostępne na Stronie towary, Treści Cyfrowe, usługi i Usługi Cyfrowe, nabywane lub rezerwowane przez Klienta;
  • Treści Cyfrowe – dostępne w aktualnej ofercie Sprzedającego produkty w formatach elektronicznych, w tym w szczególności e-booki (zapisane w formacie cyfrowym utwory, dostępne do pobrania przez Klienta) oraz webinary (zapisane w formie nagrania video lub audio treści do pobrania przez Klienta albo udostępnione w postaci linka do strony internetowej, przesłanego Klientowi za pośrednictwem poczty elektronicznej);
  • Usługa Cyfrowa – usługa w rozumieniu art. 2 pkt 5. ustawy o prawach konsumenta;
  • Formularz Kontaktowy – usługa polegająca na umożliwieniu Klientowi przesłania do Sprzedawcy wiadomości za pośrednictwem okna dialogowego udostępnionego na Stronie Internetowej pod adresem: https://tereferenka.pl/kontakt/;
  • Komunikator – Usługa polegająca na umożliwieniu Klientowi przesłania do Sprzedawcy wiadomości za pośrednictwem komunikatora dostępnego na Stronie Internetowej lub portalu społecznościowym;
  • Konsument – konsument w rozumieniu art. 22(1) kodeksu cywilnego, to jest osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową; a także przedsiębiorca na prawach konsumenta, czyli osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej; 
  • Usługa/Usługi – świadczona przez Sprzedawcę drogą elektroniczną za pośrednictwem Strony Internetowej lub pojedynczy rodzaj takiej usługi, której dotyczy dany punkt Regulaminu;

1.       Niniejszy Regulamin określa rodzaj i zakres Usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę za pośrednictwem Strony Internetowej (Usługi), warunki świadczenia tych Usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie Usług oraz tryb postępowania reklamacyjnego, a tym samym stanowi dokument, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 344).

2.       Sprzedawca świadczy drogą elektroniczną za pośrednictwem Strony Internetowej następujące Usługi:

2.1. zapoznanie się treściami publikowanymi na Stronie Internetowej;

2.2. składanie Zamówień;

2.3. umożliwienie korzystania z Komunikatora na portalach społecznościowych Facebook i Instagram;

2.4. udostępnienie Formularza Kontaktowego;

2.5. umożliwienie publikowania Komentarzy.

3.       Kontakt ze Sprzedawcą jest możliwy:

3.1. pisemnie na adres: ul. Armii Krajowej 54A/5, 05-075 Warszawa;

3.2. za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem e-mail: tereferenka@gmail.com;

3.3. za pośrednictwem komunikatora Messenger (profil na Facebooku: www.facebook.com/TereFereNka), lub bezpośrednich wiadomości na portalu Instagram (profil: www.instagram.com/tereferenka).

4. Niniejszy Regulamin dostępny jest nieodpłatnie za pośrednictwem Strony Internetowej umożliwiającej pozyskanie, odtworzenie, utrwalenie treści Regulaminu za pomocą systemu informatycznego, którym posługuje się Klient.

5.  Regulamin stanowi wzorzec umowy zawieranej na odległość. Treść Regulaminu w przypadku korzystania z Usług wskazanych w Regulaminie stanowi treść zawartej pomiędzy stronami umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną.

6.      Podczas korzystania z Usług świadczonych drogą elektroniczną zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym.

7. Klient przed skorzystaniem z Usług zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem i akceptacji jego postanowień.

 1. Dostęp i korzystanie ze Strony Internetowej stanowi usługę cyfrową oferowaną klientom za darmo albo w przypadku, gdy wymaga ona logowania, za dane cyfrowe. 
 2. Do skorzystania z Usług niezbędne jest:
  1.1 posiadanie przez Klienta urządzenia z dostępem do Internetu (komputer, tablet, telefon) oraz aktualną wersją przeglądarki internetowej obsługującej pliki typu cookies – np. Microsoft Edge, Opera, Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari,
  1.2 aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
  1.2 włączona obsługa plików cookies.
 3. Koszty zapewnienia powyższych warunków technicznych niezbędnych do korzystania z Usług ponosi Klient.
 4. Dodatkowo dla bezpieczeństwa korzystania z Usług zalecane jest, aby urządzenie Klienta posiadało:
  4.1 aktualny system antywirusowy,
  4.2 skuteczną zaporę bezpieczeństwa (firewall)
  4.3 zainstalowane dostępne aktualizacje systemu operacyjnego oraz przeglądarki internetowej, które dotyczą bezpieczeństwa,
  4.4 aktywowaną funkcję akceptacji plików cookies oraz Java Script w przeglądarce internetowej.
 5. W celu prawidłowego korzystania z Treści Cyfrowych w postaci e-booków niezbędne jest posiadanie przez urządzenie Klienta dodatkowo oprogramowania umożliwiającego – w zależności od specyfiki Treści Cyfrowych – odczyt plików w formacie .PDF, .EPUB, .MOBI, .docs, .xls.
 6. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak spełnienia przez Klienta przedstawionych powyżej wymagań technicznych koniecznych do korzystania z poszczególnych Usług.
 7. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy w funkcjonowaniu Usług, spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Usług z infrastrukturą techniczną Klienta.
 8. Sprzedawca dokłada najwyższej staranności, by świadczone Usługi były na najwyższym poziomie, jednakże nie wyklucza możliwości czasowego zawieszenia dostępności Usług w przypadku konieczności przeprowadzenia konserwacji, przeglądu lub w związku z koniecznością modernizacji lub rozbudowy Strony Internetowej. Sprzedawca dołoży staranności, aby planowe przerwy techniczne związane z konserwacją oprogramowania oraz sprzętu telekomunikacyjnego i serwerów wykorzystywanych przez Sprzedawcę na potrzeby Strony Internetowej, w miarę możliwości były planowane w godzinach nocnych. O terminie i przewidywanej długości trwania przerwy Sprzedawca w miarę możliwości technicznych poinformuje Klientów z wyprzedzeniem.
 1. W ramach omawianej Usługi Klient może nieodpłatnie zapoznawać się z wszelkimi treściami publikowanymi przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej.
 2. Umowa o świadczenie tej Usługi zawierana jest na okres faktycznego korzystania ze Strony Internetowej, każdorazowo z chwilą wejścia Klienta na Stronę Internetową.
 3. Umowa o świadczenie tej Usługi ulega rozwiązaniu z chwilą opuszczenia Strony Internetowej przez Klienta, co nie wymaga żadnych dodatkowych oświadczeń ani ze strony Sprzedawcy, ani ze strony Klienta.
 4. Z Usługi może korzystać każdy Klient, bez konieczności zakładania Konta i Logowania.
 1. Ceny podane przez Sprzedawcę są wyrażone w złotych polskich (PLN) i są cenami brutto.
 2. W przypadku informowania Klienta o obniżeniu ceny Produktu, w sekcjach cenowych interfejsów Sklepu, na kartach Produktów uwidoczniona jest również najniższa cena tego Produktu, obowiązująca w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki lub też – jeśli Produkt jest oferowany do sprzedaży w okresie krótszym niż 30 dni – najniższa cena tego Produktu obowiązująca w okresie od dnia rozpoczęcia oferowania tego Produktu do dnia wprowadzenia obniżki. 
 3. Jako osoba prowadząca działalność nierejestrową, Sprzedawca wystawia faktury bez VAT jedynie na wyraźne życzenie klienta
 4. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć Produkty zgodne z umową w rozumieniu art. 43b ustawy o prawach konsumenta tj. takie, których opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność, funkcjonalność, kompatybilność, interoperacyjność i aktualność odpowiadają informacjom zamieszczonym w opisie produktu na Stronie Internetowej, nadają się co celów, do których zazwyczaj używa się towaru tego rodzaju, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, norm technicznych lub dobrych praktyk oraz występują w takiej ilości i mają takie cechy, w tym trwałość i bezpieczeństwo, jakie są typowe dla towaru tego rodzaju i których Klient może rozsądnie oczekiwać, biorąc pod uwagę charakter towaru. 
 5. Klient jest zobowiązany do korzystania z Produktów oferowanych przez Sprzedawcę w sposób zgodny z przepisami obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zgodnie z postanowieniami Regulaminu.
 6. Przeglądanie dostępnych Produktów nie wymaga zakładania konta.
 7. Klient w toku składania zamówienia może zostać poproszony o podanie dodatkowych danych, niezbędnych do realizacji Zamówienia lub wystawienia faktury VAT.
 8. W celu złożenia Zamówienia należy:
  7.1 Wypełnić Formularz Kontaktowy lub napisać wiadomość do Sprzedającego. Po ustaleniu szczegółów zakupu Sprzedawca wysyła Klientowi potwierdzenie przyjęcia zamówienia.
  7.2 Opłacić zamówienie w przeciągu trzech dni roboczych od przyjęcia go przez Sprzedającego (wyjątkiem jest płatność gotówką przy odbiorze osobistym, która może odbyć się w dniu odbioru).
  7.3 Przekazać Sprzedającemu w wiadomości adres do wysyłki lub dane do paczkomatu oraz wybór Dostawcy.
 9. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące formy płatności:
  8.1 przelew bankowy na nr konta: ING Bank Śląski 94 1050 1894 1000 0023 0443 7151
  8.2 gotówka przy odbiorze osobistym
  8.3 płatność BLIK na nr tel: 606148195
  8.4 płatności elektroniczne za pośrednictwem Paypal
 10. W przypadku odstąpienia od umowy zwrot płatności dokonywany jest z wykorzystaniem tego samego kanału, którym została dokonana płatność, chyba że Klient zgodził się na inną formę dokonania zwrotu płatności, co nie wiąże się dla niego z żadnymi dodatkowymi kosztami.
 11. W przypadku, gdy Klient wyraził chęć otrzymania faktury bez VAT, jest ona doręczana drogą elektroniczną wraz z potwierdzeniem realizacji Zamówienia, na adres e-mail podany przez Klienta przy składaniu Zamówienia. 
 12. Informacje o kosztach dostawy są podawane w momencie ustalania szczegółów zamówienia i zależą od rodzaju i liczby produktów oraz wyboru Dostawcy, który ma dostarczyć Produkt Kupującemu.
 13. Sprzedawca realizuje dostawę towarów za pośrednictwem Poczty Polskiej lub paczkomatów InPost. 
 14. Odbierając dostarczoną przesyłkę, Klient jest obowiązany sprawdzić stan techniczny i fizyczny. W przypadku uszkodzenia przesyłki zaleca się sporządzenie protokołu szkody w obecności kuriera oraz powiadomienie o tym Sprzedawcy. Protokół szkody jest pomocny w przeprowadzeniu procedury reklamacji, a jego brak może utrudnić Klientowi dochodzenia ewentualnych roszczeń oraz ustalenia osoby odpowiedzialnej za uszkodzenia. Reklamacje w zakresie uszkodzenia powstałego w trakcie przesyłki złożone przez Klienta niebędącego Konsumentem nie będą rozpatrywane bez załączonego protokołu szkody.
 15. Jeżeli Klient poprosił o wystawienie rachunku lub faktury bez VAT, zostanie ona doręczona Klientowi drogą elektroniczną, na adres e-mail podany w zamówieniu lub też dołączony do wysyłanej przesyłki. Klient może zgłosić chęć otrzymania faktury lub rachunku od razu przy zamówieniu lub przez trzy miesiące następujące po miesiącu, w którym dokonał zakupu.
 16. Realizacja zamówienia obejmującego towary (produkty fizyczne) polega na skompletowaniu zamówionych towarów (jeżeli są dostępne w sklepie) lub wykonaniu ich zgodnie ze złożonym Zamówieniem (oraz w czasie uzgodnionym między Sprzedawcą a Klientem), a następnie zapakowaniu ich w celu dostawy do Klienta oraz nadaniu przesyłki do Klienta zgodnie z wybraną przez niego formą dostawy zamówienia.
 17. Zamówienie uważa się za zrealizowane z chwilą nadania przesyłki do Klienta (powierzenia przesyłki przewoźnikowi trudniącemu się przewozem).
 18. Czas realizacji zamówienia uzależniony jest od Produktu i indywidualnie uzgadniany z Klientem. Zamówione Produkty powinny zostać wydane Klientowi w terminie do 30 dni, chyba że w opisie produktu został wyraźnie oznaczony przez Sprzedawcę dłuższy termin. W takiej sytuacji, składając zamówienie, Klient wyraża zgodę na dłuższy termin realizacji zamówienia wynikający z opisu produktu.
 19. Jeżeli Klient zamówił produkty ze wskazanym różnym czasem realizacji, wiążącym dla Sprzedawcy terminem realizacji całości zamówienia jest ten najdłuższy spośród wszystkich produktów wchodzących w skład zamówienia, przy czym Sprzedawca może zaproponować podział zamówienia na kilka niezależnych przesyłek celem przyspieszenia czasu realizacji w odniesieniu do części Produktów.
 20. Treści Cyfrowe zostaną doręczone niezwłocznie, bez względu na termin realizacji pozostałej części Zamówienia, wymagającej dostawy pod wskazany adres. 
 1. Klient będący konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego (osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową) lub osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji  i Informacji o Działalności Gospodarczej, ma prawo odstąpienia od umowy sprzedaży lub umowy rezerwacji usługi w terminie 14 dni, bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi lub opłacenia rezerwacji Usługi.
 3. Do zachowania terminu na odstąpienie od umowy wystarczy wysłanie do Sprzedawcy oświadczenia o odstąpieniu, przed jego upływem, na adres e-mail: tereferenka@gmail.com
 4. W przypadku wysyłania przez Konsumenta oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą tradycyjną (poczta, kurier) dla zachowania 14-dniowego terminu na odstąpienie liczy się data nadania korespondencji.
 5. Klient może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy dostępnego pod tym linkiem, jednak nie jest to obowiązkowe.
 6. W razie odstąpienia od umowy umowę uważa się za niezawartą.
 7. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy:
  7.1 o świadczenie usług, za które Konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną i uprzednią zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości;
  7.2 o dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Klienta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 1. Z Usługi tej może korzystać nieodpłatnie każdy Klient, bez konieczności posiadania Konta.
 2. Usługa ta umożliwia Klientowi bezpośrednią komunikację ze Sprzedawcą.
 3. Umowa o świadczenie tej Usługi zawierana jest pomiędzy Sprzedawcą a Klientem wraz z rozpoczęciem korzystania z Komunikatora. Umowa o świadczenie tej Usługi obowiązuje przez okres korzystania przez Klienta z Komunikatora.
 4. Dane przekazywane w trakcie korzystania z Komunikatora przetwarzane będą na zasadach wskazanych w Polityce Prywatności.  
 1. Usługa ta jest dostępna dla każdego Klienta.
 2. W celu skorzystania z Usługi Klient powinien podać prawidłowe, aktualne i oznaczone przez Sprzedawcę jako wymagane dane osobowe, za pośrednictwem dedykowanego okna dialogowego (formularza) znajdującego się pod adresem: https://tereferenka.pl/kontakt/.
 3. Usługa jest nieodpłatna, a umowa o świadczenie tej Usługi jest zawierana każdorazowo z chwilą wysłania przez Klienta wiadomości do Sprzedawcy za pośrednictwem dedykowanego formularza.
 4. Umowa o świadczenie Usługi ulega rozwiązaniu z chwilą jej wykonania (wysłania wiadomości) i nie wymaga dodatkowych oświadczeń ani ze strony Sprzedawcy, ani ze strony Klienta.
 1. Klientowi przysługuje prawo złożenia reklamacji dotyczącej Produktu.
 2. Klient może zgłosić reklamację do Sprzedawcy z wykorzystaniem następujących kanałów komunikacji:
  2.1 mailowo – na adres: Tereferenka@gmail.com
  2.2 pisemnie – na adres: Armii Krajowej 54A/5, 05-075 Warszawa.
 3. Reklamacja powinna zawierać co najmniej imię, nazwisko oraz adres e-mail Klienta bądź korespondencyjny, na który Sprzedawcama udzielić odpowiedzi na reklamację, nazwa firmy w przypadku Klienta będącego przedsiębiorcą, numer zamówienia, określenie Produktu oraz opis zgłaszanych zastrzeżeń wraz z żądaniem Klienta związanym ze składaną reklamacją.  W celu złożenia reklamacji Klient może skorzystać z wzoru formularza dostępnego pod tym linkiem, jednak nie jest to konieczne.
 4. Sprzedawca zastrzega prawo pozostawienia bez rozpatrzenia reklamacji, które nie spełniają warunków określonych w ust. 3, w szczególności, gdy podane informacje nie pozwalają na identyfikację Klienta bądź skontaktowanie się z nim w celu wyjaśnienia reklamacji.
 5. Sprzedawca rozpatruje zgłoszone reklamacje w terminie do 14 dni od dnia otrzymania wszystkich informacji niezbędnych do jej rozpatrzenia. 
 1. W przypadku sporów z udziałem Konsumenta istnieje możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz rozstrzygania sporów, tj.:

1.1. Konsument w celu polubownego rozwiązania sporu może np. złożyć skargę za pośrednictwem platformy internetowej ODR (europejska platforma internetowego rozstrzygania sporów);

1.2. Konsument ma prawo do skorzystania z pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów w szczególności poprzez złożenie po zakończeniu postępowania reklamacyjnego wniosku o wszczęcie mediacji lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przez sąd polubowny.

 1. Administratorem danych osobowych Klientów jest Natalia Koperkiewicz-Grądek działająca pod marką Tereferenka.
 2. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych Klientów znajdują się w Polityce Prywatności.
 3. W związku z korzystaniem z płatności online za pośrednictwem systemu Paypal, w związku z realizacją płatności, podmiot ten staje się odrębnym administratorem danych osobowych Klienta.
 1. Treści Cyfrowe są utworami w rozumieniu ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych i podlegają ochronie przewidzianej w tym akcie prawnym.
 2. Autorskie prawa majątkowe do Treści Cyfrowych przysługują Sprzedawcy, zaś autorskie prawa osobiste – autorom.
 3. Prawa wyłączne do treści udostępnianych w ramach Sklepu, w szczególności prawa autorskie do zdjęć, nazw, znaków towarowych Strony internetowej oraz przedstawionych na niej Produktów, w tym wchodzące w ich skład elementy graficzne, oprogramowanie oraz prawa w zakresie baz danych podlegają ochronie prawnej i przysługują Sprzedawcy lub podmiotom trzecim, z którymi Sprzedawca zawarł stosowne umowy. 
 4. Zabronione jest kopiowanie, jak również inne formy korzystania z jakichkolwiek elementów Strony internetowej bez zgody Sprzedawcy.
 5. Klient może korzystać z zakupionych Treści Cyfrowych wyłącznie dla własnych potrzeb.
 6. W szczególności Klientowi nie wolno:
  6.1 Usuwać zabezpieczenia i oznaczenia naniesione na Treści Cyfrowe.
  6.2 Zwielokrotniać Treści Cyfrowe lub dokonywać jego rozpowszechniania, zarówno w formie drukowanej, jak i elektronicznej.
  6.3 Udostępniać Treści Cyfrowe innym osobom, zarówno w formie drukowanej, jak i elektronicznej.
  6.4 Najmować i użyczać Treści Cyfrowe, zarówno w formie drukowanej, jak i elektronicznej.
  6.5 Ingerować w treść i zawartość Treści Cyfrowych.
  1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn, w szczególności zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
  2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych. 

Poprzednią wersję niniejszego Regulaminu znajdziesz pod tym linkiem.