[regulamin nieaktualny – obowiązywał do 15.02.2021]

[aktualne zasady zakupów znajdziesz tutaj]

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

 

Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem tereferenka.shopshood.com

 

Sprzedającym jest Natalia Koperkiewicz-Grądek, prowadzącą Działalność Nierejestrową pod adresem ul. Szara 14/26, 00-420 Warszawa, zwana także zamiennie „Usługodawcą”.

Dane kontaktowe:

TEREFERENKA Natalia Koperkiewicz-Grądek

ul. Szara 14/26, 00-420 Warszawa

Tel. 606148195

e-mail: tereferenka@gmail.com

 

§ 1 Definicje

 1. Regulamin – dokument, który właśnie czytasz. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.). Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawartej między Kupującym a Sprzedawcą.
 2. Klient/Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych w niniejszym regulaminie dokonuje Zamówienia w Sklepie Internetowym.
 3. Konsument – Klient będący osobą fizyczną, korzystającą ze Sklepu Internetowego w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 4. Usługodawca – podmiot świadczący usługi sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 5. Przedmiot transakcji – Towary wymienione i opisane na stronie internetowej Sklepu Internetowego.
 6. Towar – rzecz ruchoma, prezentowana w Sklepie Internetowym, której dotyczy Umowa Sprzedaży.
 7. Usługa dodatkowa – usługa świadczona przez Usługodawcę na rzecz Klienta poza Sklepem Internetowym w związku z charakterem sprzedawanych Towarów.
 8. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawarta pomiędzy Usługodawcą a Klientem, z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu.
 9. Sklep Internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem tereferenka.shopshood.com, za pośrednictwem którego Klient może złożyć Zamówienie.
 10. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Towarów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży.
 11. Zamówienie specjalne/indywidualne – zamówienie realizowane na podstawie indywidualnych ustaleń z Kupującym
 12. System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego.
 13. Administrator – Natalia Koperkiewicz-Grądek, będąca administratorem danych osobowych (Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE L 119, s. 1) – czyli RODO).

 

§ 2 Postanowienia ogólne

 

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem tereferenka.shopshood.com
 2. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Klienta jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji Zamówienia.
 3. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet.
 4. Przedmiotem sprzedaży są artykuły dekoracyjne i użytkowe wykonane z materiałów z odzysku, w duchu filozofii zero waste, szyte ręcznie i maszynowo.
 5. Sprzedawca odpowiada za jakość Towarów i ich zgodność z opisem.
 6. Wszystkie Towary oferowane w sklepie są fabrycznie nowe, oryginalnie zapakowane, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
 7. Zdjęcia przedstawiające Produkty mają wyłącznie charakter informacyjny. Sposób postrzegania kolorów i wielkości na zdjęciach może być uzależniony od urządzenia, na którym są przeglądane i z tego mogą wynikać różnice w odbiorze.
 8. W ramach wymagań technicznych niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca w celu realizacji zakupów, Klient powinien dysponować aktywnym kontem poczty elektronicznej (e-mail) oraz urządzeniem podłączonym do sieci Internet.
 9. Klient zobowiązany jest do niedostarczania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujące przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich.

 

§ 3 Jak dokonać zakupu? Składanie zamówień

 

 1. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych są cenami brutto podanymi w złotych polskich. Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki.
 2. Zamówienia są przyjmowane przez stronę internetową/telefonicznie/drogą mailową.
 3. Zamówienia składane poprzez stronę internetową można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.
 4. Zamówienie jest skuteczne, jeśli Klient prawidłowo wypełni formularz zamówienia i prawidłowo poda dane kontaktowe w tym dokładny adres, na który Towar ma być wysłany oraz numer telefonu i adres e-mail.
 5. W wypadku gdy podane dane nie są kompletne, Sprzedający skontaktuje się z Klientem. Jeśli kontakt z Klientem nie będzie możliwy, Sprzedający ma prawo do anulowania Zamówienia.
 6. Jako osoba prowadząca Działalność Nierejestrową, Sprzedający jest zobowiązany do wystawienia rachunku lub faktury bez VAT jedynie na wyraźne żądanie Klienta. Klient w procesie składania zamówienia może wyrazić wolę otrzymania jednego z ww. dokumentów, który może zostać załączony do wysyłanej przesyłki lub przesłana drogą elektroniczną, na wskazany adres e-mail w postaci elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych, w szczególności takich jak: faktury bez VAT z załącznikami, faktury bez VAT korygujące z załącznikami i formularzy. Niniejsza zgoda uprawnia Sprzedającego również do wystawiania i przesyłania faktur bez VAT w formie elektronicznej, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej. Kupujący może zgłosić chęć otrzymania faktury lub rachunku od razu przy zamówieniu lub przez trzy miesiące następujące po miesiącu, w którym dokonał zakupu.
 7. Klient może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez system w celu ułatwienia procesu składania kolejnego Zamówienia. W tym celu Klient powinien podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login Klienta to podany przez niego adres e-mail. Hasło jest ciągiem znaków ustalanych przez Klienta. Hasło Klienta nie jest znane Sprzedającemu i Klient ma obowiązek zachowania go w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich.
 8. Po złożeniu przez Klienta skutecznego zamówienia, otrzyma on automatyczną odpowiedź ze sklepu potwierdzającą otrzymanie zamówienia.
 9. Czas rozpoczęcia realizacji zamówienia pokrywa się z momentem wpływu wpłaty na rachunek bankowy podany w potwierdzeniu zamówienia w przypadku płatności przelewem.
 10. Kupujący powinien opłacić zamówienie wraz z ewentualnym kosztem przesyłki w terminie do 5 dni kalendarzowych od zawarcia Umowy sprzedaży. Brak opłacenia zamówienia w tym terminie skutkuje anulowaniem zamówienia i jest równoznaczny z odstąpieniem od Umowy.
 11. Jeśli Kupujący nie znajdzie w Sklepie Produktu spełniającego jego oczekiwania, może złożyć Zamówienie specjalne/indywidualne. Odbywa się to za pomocą wiadomości wysłanej do Sprzedającego. W wiadomości Kupujący określa swoje oczekiwania odnośnie produktu. Wszelkie szczegóły, czas realizacji oraz cena są ustalane wspólnie ze Sprzedającym.
 12. W przypadku przyjęcia Zamówienia specjalnego/indywidualnego sprzedawca może poprosić o wpłacenie Zaliczki, która podlega zwrotowi w przypadku rozwiązania Umowy sprzedaży do czasu wykonania zamówionego Produktu.
 13. Informacja o zasadach i sposobach utrwalania, zabezpieczania i udostępniania przez Usługodawcę drugiej stronie treści zawieranej umowy:
  1. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje przez wysłanie Klientowi na podany adres e-mail treści zawieranej umowy lub przez przekazanie Klientowi specyfikacji Zamówienia oraz dowodu zakupu.
  2. Treść zawieranej umowy jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie teleinformatycznym Usługodawcy oraz udostępniana na każde żądanie Klienta.

 

§ 4 Kiedy otrzymasz zamówiony produkt? Koszty i termin wysyłki

 

 1. Towar wysyłany jest pod adres wskazany w formularzu zamówienia lub podany telefonicznie albo drogą mailową. Sklep poinformuje Klienta niezwłocznie o nieprawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić.
 2. Towar jest dostarczany za pomocą firmy kurierskiej lub za pośrednictwem Poczty Polskiej. Istnieje także możliwość odbioru osobistego Towarów w siedzibie sprzedającego.
 3. Przesyłka dostarczona jest zgodnie z terminem podanym przy każdym Towarze na stronach serwisu. Jest to orientacyjny czas dostawy. Przy wyborze opcji płatności „przelew” lub „płatność kartą lub przelewem online” do czasu podanego na stronach serwisu należy doliczyć czas zaksięgowania środków na rachunku bankowym sklepu (zwykle 1-2 dni robocze).
 4. Koszt dostawy (wysyłki) ponosi kupujący. Klient może się zapoznać z cennikiem w każdej chwili klikając w link „Dostawa i płatność” pod wybranym produktem. Odbiór osobisty jest darmowy.
 5. Odbierając dostarczoną przesyłkę, Kupujący jest obowiązany ją zbadać. W przypadku uszkodzenia przesyłki zaleca się sporządzenie protokołu szkody w obecności kuriera oraz powiadomienie o tym Sprzedawcy. Protokół szkody jest pomocny w przeprowadzeniu procedury reklamacji, a jego brak może utrudnić Konsumentowi dochodzenia ewentualnych roszczeń oraz ustalenia osoby odpowiedzialnej za uszkodzenia. Reklamacje w zakresie uszkodzenia powstałego w trakcie przesyłki złożone przez Kupującego niebędącego Konsumentem nie będą rozpatrywane bez załączonego protokołu szkody.

 

§ 5 Metody płatności

Płatność za zamówiony towar może nastąpić za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych Paypal lub przelewem na konto bankowe sklepu: ING Bank Śląski 94 1050 1894 1000 0023 0443 7151

 

§ 6 Co jeśli nie jesteś zadowolony/zadowolona z Produktu? Czy, kiedy i jak możesz odstąpić od Umowy sprzedaży?

 

 1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może odstąpić od Umowy bez podania przyczyny w przeciągu 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania Towaru. W tym celu należy wypełnić, podpisać i przesłać Sprzedającemu pisemne oświadczenie (wystarczy skan lub zdjęcie wysłane drogą elektroniczną). Termin ten jest terminem nieprzekraczalnym i liczy się od dnia wydania rzeczy.
 2. Sprzedawca niezwłocznie prześle Kupującemu potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
 3. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą.
 4. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towar należy zwrócić na adres Usługodawcy.
 5. Zwracane Towary muszą być kompletne. Kupujący jest odpowiedzialny za zmniejszenie wartości Towaru, wynikające z korzystanie z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia cech i funkcjonowania.
 6. Kupujący ponosi koszt przesyłki zwrotnej.
 7. Jeśli Kupujący odstąpi od Umowy po opłaceniu Zamówienia, a przed wysłaniem Towaru przez sprzedającego, Sprzedający ma 14 dni od momentu otrzymania oświadczenia na dokonanie zwrotu kosztu towaru na nr konta podany przez Kupującego.
 8. W przeciągu 14 dni od otrzymania oświadczenia (lub po otrzymaniu zwróconego kompletnego i nieuszkodzonego Towaru, jeśli nastąpi ono po upływie tych 14 dni) Sprzedawca zwraca Kupującemu koszt towaru poniesiony przez Kupującego w momencie zakupu.
 9. Zwrotom nie podlegają Produkty wykonane w ramach Zamówienia indywidualnego, zgodnie z Art. 38 ustawy o prawach konsumenta.

 

 

§ 7 Jak zwrócić produkt? Procedura reklamacji

 

 1. Kupującemu, z tytułu niezgodności Towaru z umową lub z tytułu rękojmi za wady, przysługuje prawo reklamacji zakupionego Towaru do dwóch lat od dnia dostawy.
 2. Reklamacje należy składać na adres e-mail Usługodawcy.
 3. Składając reklamację, należy dostarczyć do Usługodawcy reklamowany produkt wraz z dowodem zakupu (o ile taki dokument wystawiono) i wypełnionym zgłoszeniem reklamacyjnym, którego wzór może zostać wysłany na podany przez Klienta adres e-mail, na prośbę Klienta. Kupujący powinien podać w zgłoszeniu dane kontaktowe oraz dokładny opis przyczyn reklamacji.
 4. Usługodawca rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta usługodawca naprawi lub wymieni reklamowany towar na nowy, pełnowartościowy lub zwróci wartość kupionego towaru wraz z kosztami przesyłki poniesionymi przy zakupie.
 5. Reklamacja rozpatrzona na korzyść klienta skutkuje naprawą Towaru lub wymianą na Towar pełnowartościowy albo – w przypadku odstąpienia Kupującego od umowy – zwrotem pełnej należności za produkt w ciągu 14 dni. Kupujący powinien wziąć pod uwagę, że są to produkty rękodzielnicze i wymiana Produktu na nowy nie będzie oznaczała otrzymania identycznego produktu, a jedynie podobnego (Kupujący otrzyma możliwość wyboru produktu spośród aktualnie dostępnych).
 6. W przypadku gdy zgłoszone wady wynikają z niewłaściwego użytkowania i przechowywania Towaru oraz na skutek zdarzeń losowych, Sprzedawca może się podjąć naprawy odpłatnie, o ile będzie możliwa.

 

§ 8 Czy i jak przetwarzam Twoje dane osobowe? Polityka prywatności i ochrona danych osobowych

 

 1. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez klientów sklepu internetowego w związku z zakupami jest Usługodawca (Natalia Koperkiewicz-Grądek).
 2. Pełna treść polityki prywatności jest dostępna w zakładce „Polityka Prywatności w menu Sklepu.

 

§ 9 Zmiana Regulaminu

 

 1. Klienci posiadający konto w Sklepie zostaną poinformowani o zmianie Regulaminu za pośrednictwem korespondencji e-mail.
 2. Jeżeli w czasie, jaki upłynął od ostatniego logowania, nastąpiła zmiana Regulaminu Sklepu, Klient akceptuje lub nie jego postanowienia po zmianach. W przypadku braku akceptacji warunków Regulaminu, w szczególności po wprowadzeniu jego zmian, zakupy w Sklepie internetowym nie są możliwe.
 3. Klientowi, który nie akceptuje wprowadzonych w Regulaminie zmian przysługuje uprawnienie do usunięcia konta w każdej chwili.
 4. Zmiany wprowadzone do Regulaminu nie działają wstecz i nie dotyczą Zamówień przyjętych przed wprowadzeniem zmian do Regulaminu.

 

 

§ 10 Postanowienia końcowe

 

 1. Regulamin wchodzi w życie dnia 27.10.2020 roku
 2. W sprawach nieregulowanych Regulaminem obowiązują przepisy powszechnie obowiązującego w Polsce prawa.
 3. Spory wynikające ze stosowania niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między Sklepem a Klientami, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. nr 43 poz. 296 ze. zm.).